O nama

U našem centru na stručan i profesionalan način pristupamo dijagnostici i tretmanu deteta, sveobuhvatno prateći razvoj iz oblasti razvoja govora, psihomotornih ponašanja i ranog motornog razvoja. Radimo sa decom svih uzrasta (bebama, predškolskom i školskom decom).

Naš tim čine stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom: reedukator psihomotorike, razvojni rehabilitator, somatoped, logoped i psiholog.

Tretmani i stimulacija se sprovode individualno uz prilagođavanje potrebama, sposobnostima i sklonostima svakog deteta.

Tretman reedukacije psihomotorike često upotpunjuje logopedski tretman jer deca koja imaju smetnje ili kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju najčešće imaju združeno i probleme u psihomotornom razvoju. Ličnost deteta se na najranijem uzrastu doživljava i ispoljava kroz telo.
Preko tela odnosno tonusa komuniciramo telesno i govorno. Dok se igramo telom učimo zapravo jezik. Upravo iz tog razloga reedukacija psihomotorike koristi telo, odnosno pokret za saznavanje o sebi, drugome, vremenu, ritmu i prostoru koji nas okružuje. Sticanjem novih iskustava preko pokreta deluje se na stimulaciju razvoja uz praćenje prirodnog puta saznavanja.
Reedukacija psihomotorike koristeći specifične vežbe i aktivnosti podstiče i stimuliše prirodne kapacitete deteta kako bi se ono pravilno razvijalo. Kod dece sa problemima u razvoju pomaže da dostignu maksimum svojih mogućnosti. Tretmani se odvijaju u posebno opremljenoj senzornoj sobi uz različite didaktičke i senzorne materijale pažljivo birane za svako dete.

Defektolog somatoped – razvojni rehabilitator radi rehabilitaciju i specijalnu edukaciju dece sa posebnim potrebama, dece sa psihofizičkim poremećajima i dece sa psihofizičkim nedostacima.
Bavi se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, habilitaciono-rehabilitacionim programima kao i tretmanom i edukacijom dece sa psihofizičkim poremećajima.

Tretman se odnosi na decu sa slabom pokretljivošću, nedovoljnom koordinisanošću pokreta, oštećenjima grube i fine motorike kao i usporenim psihomotornim i senzomotornim funkcijama.

Poremećaji u funkcionisanju psihomotornog sprega mogu datirati od rođenja ili nastati tokom razvoja deteta kao posledica akutnih i hroničnih bolesti centralnog nervnog sistema, trauma mozga, anoksije.

Prati i stimuliše razvoj dece sa riziko faktorima gde je neophodno kontinuirano praćenje psihomotornog razvoja. Somatoped radi na polju stimulacije i usvajanja bazičnih i diferenciranih motornih obrazaca, usvajanja motornih veština i koordinacije, organizovanja funkcija pažnje, vizuomotorne kontrole i opažanja.

U nekim slučajevima izostaje samo jedna od ovih funkcija a nekad se uočavaju svi problemi istovremeno, takva stanja zahtevaju ozbiljan pristup i uključivanje deteta u tretman.

usluge

- Stimulacija pravilnog razvoja dece
- Senzorna stimulacija
- Stimulacija fine i grube motorike
- Tretmani dece sa smetnjama u razvoju (autizam, daunov sindrom,ADHD, ADD, disfazije)
- Tretmani kod poremećaja ponašanje, pažnje i pamćenja
- Tretmani kod teškoća u savladavanju čitanja, pisanja i računanja
- Predškolski program (priprema za polazak u školu)
- Relaksacija

- Rana stimulacija psihomotornog razvoja riziko beba (porođaj završen
forcepsom, vakuumom, carski rez, nizak APGAR skor bebe na rođenju)
- Vežbe za hipotoniju i hipertoniju
- Vežbe za disharmoničan tonus
- Torticolis, povređen plexus brachialis kod beba
- Vežbe za urođeno kriva stopala (pes varus, pes valgus)
- Prevencija i korekcija deformiteta kičmenog stuba (kifoza, skolioza)
- Cerebralna paraliza, hemipareza, Daunov sindrom
- Autizam, ADHD
- Orofacijalna stimulacija kod disfazija

- Izdavanje detaljnog logopedskog nalaza u okviru redovnih sistematskih pregleda dece
(jaslene, vrtićke i predškolske dece)
- Rana stimulacija govora
- Rad na korekciji glasova
- Razvoj svih struktura jezičkog sistema

- Psihološka procena
- Testiranje dece za polazak u školu
- Profesionalna orijentacija
- Savetodavni rad sa decom i roditeljima

Posetite naš centar!

Učimo, igramo se i rastemo zajedno da učenje bude zabava za svako dete.

Putem individualnog pristupa poštujemo razičitosti svakog deteta.

Šta su roditelji rekli o nama

kontakt

mlsidarta1@gmail.com

064/174-51-83 i 063/260-299

Nalazimo se u ulici Kneza od Semberije 6a u Beogradu.
Kako do nas: Autobus: 83 Trolejbusi: 19, 21, 22 i 29 Tramvaji: 6, 7 i 14

pišite nam