Maja Lilić

Diplomirala 2011. godine na Fakultetu za Specijlanu Edukaciju i Rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu, na smeru somatopedija, sa prosečnom ocenom 8.96. U toku studija odradila je praksu u Domu za Decu i Omladinu Ometenu u Razvoju u Veterniku i u Specijalnoj Školi ,,Miodrag Matić’’ u Beogradu. Na Institutu za Mentalno zdravlje u Beogradu pohađala je specijalistički kurs iz metoda reedukacije psihomotorike.

Poseduje sertifikate iz Specifične Reedukacije Psihomotorike sa Opštom Defektološkom Dijagnostikom i Opšte Reedukacije Psihomotorike sa Relaksacijom.

Od 2011. do 2014. godine bila je član tima Centra za Specijalnu Edukaciju i Rehabilitaciju

(C.S.P.E.R.) kao Defektolog – Reedukator Psihomotorike. Na početku profesionalne karijere radia je pod supervizijom mentora Tatjane Govedarice.

Od 2015. do 2017.godine radila je u Logopedsko-edukativnom Centru Čabarkapa kao stručni saradnik na poziciji reedukatora psihomotorike.

Krajem 2017. godine zajedno sa kolegama osniva Edukativni centar Sidarta.

Učestvovala je na izradi stručnog rada ,,Level of prenumeric ability of first grade pupils in elementary school’’ (Nivo prenumeričkih sposobnosti učenika prvog razreda osnovne škole) koji je objavljen u zborniku radova, Udruženja za podršku i kreativni razvoj dece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli (2011. godina).

U okviru porodičnog sajma 2017. godine organizovala je radionice za decu iz oblasti grafomotorike.

U okviru porodičnog sajma 2018. godine organizovala je radionice za decu iz oblasti vizuomotorne koordinacije i koordinacije ruku.

Kroz rad u timu na programima rane intervencije upoznala se sa metodama senzorne integracije i floor-time. Elemente ovih metoda aktivno koristi u radu sa decom. Poseduje znanje engleskog jezika.

Maja Lilic