Sandra Ilanković

Sandra Ilanković, rođena 02.11.1973.god. u Beogradu. Osnovnu i srednju medicinsku školu (odsek – fizioterapeutski tehničar ) završila u Beogradu.

Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu ( odsek somatopedije ) diplomirala 27.10.1998. godine sa prosečnom ocenom 9.28 i ocenom 10 na diplomskom ispitu na temu: MOTIVACIJA KAO DEFEKTOLOŠKI METOD.

Magistarsku tezu pod nazivom: « NEONATALNI FAKTORI RIZIKA I RANI PSIHOMOTORNI RAZVOJ DETETA « odbranila 14.12.2009. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv MAGISTRA DEFEKTOLOŠKIH NAUKA, naučno područje – SOMATOPEDIJA.

Po završetku studija angažovana u radnom odnosu 1998. i 1999. godine na Defektološkom fakultetu kao mladi istraživač – obdareni na istraživanjima u okviru projekta na Katedri somatopedije.

Kurs za EEG – tehničare u trajanju od 6 meseci završila u Centru za kliničku neurofiziologiju i poremećaje spavanja Instituta za psihijatriju KCS u Beogradu 1995.godine.

Radila u Zavodu za rehabilitaciju « Dr M. Zotović « u Beogradu u periodu od juna 1995. do juna 1997. godine kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Veliko iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima je stekla radeći na Elektroterapiji. Pomagala u realizaciji nastave za decu u specijalnoj školi koja funkcioniše pri Zavodu.

Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla radeći kao Dipl. Defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba Crvena Zvezda. Rehabiltaciju je radila sa vrhunskim sportistima i reprezentativcima u periodu 2001/2002.godine.

Od juna 2007. godine zaposlena kao Predavač u nastavi za nastavne predmete Klinička fizikalna terapija 1 i 2, Opšta fizikalna terapija, Opšta kineziterapija i Protetika i ortotika u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija « Milutin Milanković « u Beogradu.
Učestvovala je u pripremi i izvođenju nastave.

Od maja 2010. godine zaposlena u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija Milutin Milanković u Beogradu kao Predavač na predmetima: Kineziologija, Opšta kineziterapija Medicinska rehabilitacija i Kinezitejping.

Autor i koautor više od 70 stručnih radova, a saradnik u 5 naučnih monografija/udžbenika (i koautor više poglavlja ) iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod neuropsihijatrijskih bolesnika i kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima: « Shizofrenija bolest duse i/ili tela «, « Restaurativna psihijatrija 1 «, « Svest, spavanje, snovi 99 «, « Restaurativna psihijatrija 2 « ( plus « Repetitorijum iz opšte kineziterapije « ),i Psihomotorni razvoj deteta – Vodič za procenu i stimulaciju razvoja. Monografije su dobile značajna srpska i međunarodna priznanja i prihvaćene su od Nastavno – naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMŠ.

Saradnik na projektima : «Stanje psihomotornih sposobnosti mentalno retardiranih učenika pripremnih razreda srednje škole»; «Psiholingvistička istraživanja»Član ekspertskog tima : «Habilitacija i rehabilitacija višestruko ometene dece».
Član ekspertskog tima na projektu «Integralni i integrativni pristup porodicama dece višestruko ometene u razvoju“, asistent projekta i član ekspertskog tima : «Integralna i integrativna defektološka zaštita dece sa višestrukim invaliditetom».

Sertifikat Fascia 1 – Myofascial Release I stekla septembra 2012.god. , iste godine u oktobru pohađala seminar Kinesio Taping. U Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2017.god. edukovala se za reedukatora psihomotorike i dobila sertifikat iz Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije i Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom.

Krajem 2017. godine zajedno sa kolegama osniva Edukativni centar Sidarta.

Sandra Ilankovic